Published: 2016-06-01

Yoram Tsafrir

1938-2015

Joseph Patrich, Rina Talgam

163-166